Full-service-leverandør til lokal- og fjernvarme Komplet sortiment af fleksible og faste rørsystemer
Komplet sortiment af fleksible og faste rørsystemer

Vores fleksible og stive lokalvarmerør og fjernvarmerør

I denne oversigt finder du vores lokalvarmerør og fjernvarmerør samt andre innovative produkter til udvidelse af en fremtidsorienteret energiforsyning.

Fjernvarme: fra tendens til masseprodukt

Den ene eller anden vil måske stille sig selv spørgsmålet: Hvordan fungerer fjernvarme egentlig? Fjernvarme er en varmelevering, der forsyner bygninger med rumvarme og varmt vand. Varmen kommer i den forbindelse fra såkaldte varmecentraler. Anlæggene producerer varmeenergi gennem forskellige processer, f.eks. gennem forbrændingen af affald og biomasse. Spildvarme, spildevand samt overflade- og grundvand kan dog også fungere som potentielle energikilder – fjernvarme med brug af solenergi vinder også stadig mere frem. Enorme solfangerparker bruges således i dag til at forsyne hele byområder.

Den termiske energi transporteres fra anlægget eller kraftværket gennem varmeisolerede, velisolerede rørsystemer og hen til kunden. Der strømmer varmt vand i ledningerne. Dette vand fungerer som transportmedium. De underjordiske rørsystemer danner sammen med varmecentralen (som minimum ét, alt efter behov, kapacitet og mulighed også flere centraler) et fjernvarmenet.

Ved hhv. lokalvarme og et lokalvarmenet er der som regel tale om et mindre forsyningssystem. Rørledningerne installeres over kortere strækninger. Fra en afstand på omkring fem kilometer tales der typisk om et fjernvarmenet.

Men tilbage til kredsløbet: En varmeveksler på bygningen omformer den indgående varmeenergi til opvarmningsenergi. Først efter denne proces kan varmen effektivt bruges til at opvarme og ophede drikkevand i huset. Herefter fordeler varmerør dette til de enkelte rum. Efter at energien er fuldt opbrugt, sørger specielle returledninger for at transportere det nedkølede vand tilbage til varmecentralen igen.

Overbevisende argumenter

Det næste spørgsmål handler om den voldsomme udvikling, der er sket de seneste år: Hvordan kan det være, at stadig flere kommuner og byer fremmer udbygningen af fjernvarmenettet? Og hvad gør netop denne form for energiforsyning så attraktiv for forbrugerne? Der er mange fordele forbundet med fjernvarme: For det første er der ved denne forsyningsmodel tale om CO2-neutral energi. Det er dog ikke det hele. Energien kommer helt sikkert fra et sted i nærheden, som minimum fra samme region. Varmeanlæggene ligger altid højst 20 kilometer væk. Selv optimalt isolerede rørsystemer kan ikke sikre en tilstrækkelig varmetransport fra sådanne afstande. Nettene forbliver således overskuelige og drives af regionale leverandører, hvilket giver kunden en høj forsyningssikkerhed.

Fjernvarme er både en økonomisk og effektiv driftsløsning – og er velegnet til både klassiske radiatorer og gulvvarme. Denne opvarmningsmodel udgør tilmed et yderst pladsbesparende alternativ: Varmeveksleren er kompakt og optager sammenlignet med andre varmeanlæg meget lidt plads. Tilmed er der ikke brug for yderligere beholdere eller lagre – varmeledninger er det eneste, der skal til. Varmen frigives efter behov via de underjordiske rør, og forbrugeren behøver derfor ikke at tænke videre over noget. Der skal ikke jævnligt indkøbes brændsel, hvilket sparer forbrugeren for tid og bekymringer. Også udstyret i hjemmet kræver meget lidt vedligeholdelse, hvorfor fjernvarmekunder er blandt de mindst belastede varmeforbrugere. Det er netop grunden til, at stadig flere byer og kommuner indfører og udvider deres fjernvarmenet. Efterspørgslen er til stede – og den er betydelig.

Det essentielle ved fjernledningsrøret

Til lokal- og fjernvarmebrug tilbyder vi fire fleksible og tre stive rørsystemer samt et overvågningsapparat til lækager. Den projektspecifikke kravprofil er afgørende for, hvilken af vores rørløsninger der er den rigtige. Fordelene ved de stive systemer adskiller sig netop fra de fleksible. De sidstnævnte systemer er typisk fremstillet i kunststof og kan problemfrit takket være deres (lette) bøjelighed tilpasses de pågældende forløb. Det omfattende tilbehørssortiment betyder, at det i dag også er muligt at lægge stive rørsystemer med flere sving – ikke desto mindre er denne løsning mere kompleks. Tidligere hvor fjernvarmen stille og roligt vandt frem som opvarmningsalternativ på markedet, blev der udelukkende installeret stive fjernledningsrør til transportbrug. Dengang var adgangen til komponenter dog stadig begrænset, hvilket begrænsede planlægningsfriheden.

Sidenhen er der dog sket noget med de stive rørsystemer. Deres egenskabsprofil er endvidere mere robust og endnu mere sikker end kunststofrør. Til gengæld opnår fleksible rørsystemer af PE (polyethylen) i højere grad bedre isoleringsresultater. Det betyder dog ikke, at de stive modellers resultater er betydeligt dårligere. Det modsatte er tilfældet: I vores fjern- og lokalvarmerør bruger vi PUR (polyurethan) som varmeisoleringsmateriale. Denne isoleringsform er yderst effektiv og fungerer som det perfekte supplement til rør udelukkende af rustfrit stål. Også hvad tilslutningsteknikken angår, er begge rørtyper i mellemtiden lige gode. Inden for det enkelte system realiseres tilslutningerne på forskellig vis med brug af forskellige processer – svejsning, presning, stikforbindelse, påsætning, sammenskubning eller sammenklemning – og forskellige anordninger – diverse muffer, skruer og flanger. Det er således i mindre grad de enkelte kategorier såsom tilslutningsteknik og tilbehør, der påvirker det endelige valg af velegnet rørsystem. Fokus ligger helt klart på de pågældende produktegenskaber.

Fjern- og lokalvarmerør: overblik over vores sortiment

Vores produkt CALPEX PUR KING er eksempelvis førstevalget, når det gælder anvendelser inden for lavtemperaturområdet. Innovationen har på globalt plan fremvist topværdier i målinger af varmeledningsevnen. Lambda-værdien ligger på blot 0,0199 Watt pr. meter og Kelvin. Uafhængige og akkrediterede institutter bekræfter vores forsvindende lave varmetab – der er således tale om garanteret energieffektivitet. Vores patenterede CALPEX PUR KING er således selvkompenserende og velegnet til endeløs installation.

Særligt til lokalvarmeområdet og tilslutningen til varmepumper tilbyder vi FLEXSTAR, der er et rørsystem, hvor fokus er lagt på den maksimale fleksibilitet. Derudover er det stabilt, sikrer en yderst effektiv pumpedrift og har en varmeisolering af PUR.

Vi kan navnlig anbefale vores CASAFLEX-rørsystem som multifunktionel fjernvarmeledning. Med „multifunktionel“ mener vi: selvkompenserende, selvventilerende, selvrensende. Derudover er det naturligvis også varmeisoleret og endeløst. CASAFLEX er beregnet til ekstreme temperaturer og tryk og kan anvendes både som hovedledning og i forbindelse med hustilslutninger. Alt efter behov består rørsystemets indre af et medierør eller et dobbeltrør.

Det sidste fleksible rørsystem er vores FLEXWELL-fjernvarmekabel. Der er tale om et dobbeltvægget stålkapperørsystem, som på trods af dette er fleksibelt at installere. Medierøret og det udvendige rør er fremstillet i rustfrit stål. Konstruktionen tillader en høj temperatur- og trykbelastning – og skulle der alligevel opstå en overskridelse, advarer overvågningsårer om potentielle mikroskader. FLEXWELL bruges både klassisk til dybtliggende installation og i de højereliggende jordlag, nemlig umiddelbart under overfladen. Ved hjælp af horisontalskylleboring kan dette rørsystem nemlig også installeres under jorden, hvilket gør udgravninger unødvendige.

Vores stive rørsystemer hedder PREMANT, SPIRAMANT og omfatter også vores datterselskabs klassiske stålkapperørsystem ISOBRUGG. PREMANT er et varmeisoleret system med overvågningsfunktion og en robust og korrosionsbestandig kunststofforing. Det kan både bruges som hoved- og fordelingsledning i fjern- og lokalvarmenet og til transport af temperaturfølsomme væsker, hvorfor PREMANT er den ægte universalløsning i vores produktfamilie. SPIRAMANT er også varmeisoleret – og ved dette rørsystem ligger fokus på høje temperaturer: En meget flammebestandig stålkappe beskytter omgivelserne ved transporten af varmeisolerede væsker. SPIRAMANT installeres enten som luftledning eller i bygninger. Også vores stålkapperørsystem er velegnet til høje temperaturer, men er i modsætning til SPIRAMANT dobbeltvægget og kendetegnet ved mediefleksibilitet. Rørsystemet transporterer nemlig ikke blot væsker, men også kondensat, damp og gasser. Derfor anbefales det ud over til fjernvarmeforsyning også til industriel brug eller til brug ved procesvarmeanlæg.

Det samme gælder for lokalvarmeledningen

Hvad er forskellen på en lokalvarmeledning og en fjernvarmeledning? Hvad er det essentielle ved rørsystemer? Som nævnt følger begge typer samme forsyningsprincip. Det er således afstanden mellem varmecentral og forbrugssted, der afgør, hvorvidt der er tale om lokal- eller fjernvarme. Transportstrækningen er samtidig et vigtigt kriterium, der skal tages hensyn til ved en udvidelse af nettet og navnlig valget af det bedst egnede rørsystem. Spørgsmålet i den forbindelse er således: Hvilket rørsystem opfylder arealkravene og egner sig bedst til den planlagte afstand inden for varmenettet? Da lokal- og fjernvarmeledningerne har nøjagtig samme funktion, nemlig transport af termisk energi via et medium, markerer dette aspekt også den eneste forskel i kravprofilen for lokal- og fjernvarmeledninger. Et fjernvarmerør er typisk længere, mens et lokalvarmerør er kortere. Længdemålene påvirker også materialeegenskaberne, nemlig med hensyn til forholdet mellem stabilitet og fleksibilitet.

For at sikre valgmuligheden tilbyder vi specifikt til lokalvarme et fleksibelt rørsystem, FLEXSTAR, og et stift system, PREMANT. Der kan dog ikke gives et standardsvar på, hvilken lokalvarmeledning der er at foretrække. Den endelige anbefaling knytter sig således til alle de relevante faktorer i det enkelte tilfælde.

BRUGG Pipes som topproducent af fjernvarmeledninger

BRUGG Pipes står for innovation. Det er ikke tilfældigt, at vi har en verdensmester blandt vores produkter. CALPEX PUR KING er rekordholder inden for den laveste Lambda-værdi. Vi investerer i betydelig grad i vores produktudvikling for også fremover at revolutionere markedet med fremtidsorienterede løsninger. Vores konstruktioner – fra rørene over tilslutningerne til forbindelserne og tilbehøret – produktionsprocessen og vores omfattende kontroller er genstand for flere certificeringer. Vil du vide mere? Se vores virksomhedsside for mere information om vores mission, kvalitetsfilosofi, miljøpolitik, materialeforbrug osv. Som tillæg til vores produkter tilbyder vi også en lang række tjenesteydelser: lige fra montering over forskellige serviceforespørgsler til anboringer på fjernvarmeledninger. Eksklusivt til Schweiz leverer vi med ekspres, gennemfører line-stopping og istandsættelse samt udskiftning af vores rørsystemer. Derudover tilbyder vi alle vores kunder omfattende projektstyring og teknisk ingeniørarbejde. Vi står eksempelvis for at beregne statistikker og bestemme installationsgangene for dit projekt. Vi overtager også gerne planlægningen af det samlede materialeforbrug og leveringskoordineringen for jer.